Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ŠTUDENTOV

obchodnej spoločnosti ESITY
so sídlom na Slovensku
pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.esity.net/online-store/.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti ESITY, so sídlom na Slovensku (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.esity.net  (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar a / alebo služby od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar a / alebo služby (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar a / alebo služby tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru a / alebo služieb je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru a / alebo služieb sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používatelského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Celá prezentácia tovaru a / alebo služieb umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru a / alebo služieb. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a služieb a nákladov za vrátenie tovaru či zrušenia služieb, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru alebo služieb. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru alebo služieb uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar alebo služba doručovaná v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare a / alebo službe (objednávaný tovar a / alebo službu „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru a / alebo služby, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a / alebo služby a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a / alebo služby (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru a / alebo služieb, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a / alebo služieb a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a / alebo služieb a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a / alebo služieb podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“);

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Paypal;

- bezhotovostne platobnou kartou;

- prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou;

- na splátky niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru a / alebo služieb v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru a / alebo služieb.

4.3. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru a / alebo služieb vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru a / alebo služby spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru a / alebo poskytnutím služby kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru a / alebo služby poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. V prípade, že kupujúcemu viac vyhovuje nakupovať od platcu dane z pridanej hodnoty, vie mu predávajúci po dohode vyhovieť prostredníctvom svojich obchodných partnerov. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a / alebo služby a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

4.10. Zrušenie alebo presunutie dohodnutých služieb:

o ak Študent zruší alebo presunie vyučovanie menej ako 3 hodiny pred jeho začatím, alebo sa Študent nedostaví na vyučovanie, zaplatí náhradu vo výške 100% dohodnutej odmeny;

o ak Študent zruší vyučovanie menej ako 24 hod. pred jeho začiatkom, ale aspoň 3 hodiny vopred, zaplatí náhradu vo výške 50% dohodnutej odmeny;

o skôr ako 24 hodín pred začatím vyučovania môže Študent zrušiť alebo presunúť vyučovanie kedykoľvek bez sankcie.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, okrem iného nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru a / alebo služby, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru a / alebo služby, ktoré podlieha špecifickým podmienkam, napríklad skupinové vyučovanie, ako aj u tovaru alebo služieb, ktoré boli po dodaní nenávratne vyčerpané, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru či zakúpenia služby, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@esity.net.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Služba už nebude poskytovaná. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho alebo ich pomernú časť podľa podmienok konkrétnej služby do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Pri niektorých službách, pri ktorých je to výslovne uvedené, napríklad pri skupinových vyučovaniach sú platby za služby nevratné. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, alebo pri službách kde bola nenávratnosť prostriedkov uvedená ešte pred alebo počas objednávky.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Taktiež je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu pomernú časť zo zakúpenej služby, podľa podmienok uvedených v popise konkrétnej služby.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim, alebo do doby začiatku poskytnutia služby. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. V prípade, že je spoločne s tovarom a / alebo službou poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať alebo službu poskytovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo poskytnutím služby, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar a / alebo služba zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare a / alebo službe predávanej za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. V prípade, že sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri preberaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebratia.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru a / alebo nárok na plnenie služby zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a / alebo služby.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@esity.net. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúcí na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru a služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo  (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám. Ochrana osobných údajov je podrobne uvedená v časti Ochrana osobných údajov.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

12.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa elektronickej pošty info@esity.net, telefón 0948 662 333.

V Bratislave dňa 9. Augusta 2019

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE UČITEĽOV

Zmluva o poskytovaní služby nezávislého lektora

s ESITY s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť").
Adresa: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovakia

Spoločnosť a lektor podpisujú túto zmluvu dobrovoľne, v súlade so zákonmi a nariadeniami vydanými príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Podpisom tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú k rešpektovaniu ustanovení zmluvy.

 
1. Postavenie lektora a rozsah práce

 
1.1 Názov učiteľa je Online lektor. Lektor bude v zmysle pokynov Spoločnosti poskytovať služby výučby v anglickom/nemeckom či inom cudzom jazyku podľa jeho preferncií zákazníkom spoločnosti.
1.2 Lektor po vzájomnej dohode príjme vedenie a organizáciu vyučovania v stanovenom pracovnom čase.
1.3 S výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré spôsobujú, že lektor nemôže učiť, nesmie lektor predčasne ukončiť vyučovanie.

2. Pravidlá výučby alebo zrušenie výučby

 
A: Dochvíľnosť
Lektori musia byť dochvíľni na každé vyučovanie. Lektor by mal byť v online učebni najmenej 1-5 minút vopred (jeho video a mikrofón je možné vypnúť). Ak lektor mešká, bude mu ako pokuta odpočítaných 10% mzdy za vyučovanie za každú omeškanú minútu. Ak lektor mešká dlhšie ako 5 minút, 50% mzdy za dané vyučovanie lektora sa odpočíta ako pokuta avyučovanie je možné previesť na iného lektora.
Skontrolujte si plánované vyučovania každý deň (Môžu sa vyskytnúť nejaké zmeny).
B: Trvanie vyučovania
Vyučovanie jednej lekcie trvá po dohode študenta s lektorom 25 minút alebo 50 minút. Vyučovanie môže trvať aj iný čas požadovaný študentom.
Lektor nemôže nikdy odísť z vyučovania skôr ako po 25 alebo 50 minútach (podľa dĺžky vyučovania). Ak lektor odíde z vyučovania skôr, z jeho odmeny za dané vyučovanie sa odpočíta 10% za minútu. Ak lektor odíde z vyučovania viac než o 5 minút, za takéto vyučovanie sa mu odráta 50% odmeny za dané vyučovanie.
C: Neprítomnosť na vyučovaní
Učiteľ musí požiadať o voľno najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním.
Ak učiteľ nemôže vyučovať svoje vyučovania a požiada o voľno menej ako 24 hodín vopred, ale aspoň 3 hodiny vopred, bude sa mu ako pokuta odpočítavať 10% hodinovej mzdy za každé vyučovanie, ktoré je tým dotknuté.
Ak učiteľ požiada o voľno menej ako 3 hodiny vopred, alebo sa na vyučovanie nedostaví bez upovedomenia spoločnosti alebo študenta, bude sa mu ako pokuta odpočítavať 50% hodinového platu za každé dotknuté vyučovanie.
To platí aj vtedy, keď je lektor k dispozícii, alebo nemôže vyučovať kvôli problémom s počítačom, zariadením alebo internetom.
D: Ak študent mešká alebo chýba
Študenti by si mali rezervovať vyučovania aspoň 24 hodín vopred. Akékoľvek zmeny by sa mali robiť najmenej 24 hodín vopred.
Ak študent zruší hodinu menej ako 24 hodín vopred, ale aspoň 3 hodiny vopred, učiteľ dostane 50% odmeny za toto vyučovanie.
Ak študent zruší hodinu menej ako 3 hodiny vopred, učiteľ dostane 100% platu za toto vyučovanie.
Ak študent chýba alebo nepríde na hodinu bez predchádzajúceho upozornenia alebo má problémy s internetom alebo so zariadením, musí učiteľ kontaktovať spoločnosť a zostať v online učebni so zapnutým videom a mikrofónom po celú dobu vyučovania pre prípad, že sa študent objaví, pokiaľ nedostane iné inštrukcie od spoločnosti. Učiteľ za túto hodinu dostane plný plat.
E: Sťažnosti a skončenie
Ak učiteľ dostane za mesiac 3 alebo viac sťažností týkajúcich sa nasledujúcich problémov na vyučovaní, bude sa uvažovať o možnom ukončení alebo pozastavení vyučovaní daného učiteľa pre Spoločnosť alebo sa bude odpočítavať 10% hodinovej mzdy učiteľa za každé vyučovanie, ktorá je predmetom sťažnosti:
1. Dochvíľnosť alebo lekcie trvajúce menej ako 25/50 minút.
2. Ohrozené vyučovanie z dôvodu neprítomnosti alebo voľna.
3. Vyučovanie, ktoré sú skončené z dôvodu problémov učiteľa s notebookom / internetom.
4. Neprofesionálne správanie učitelia, jedenie, pitie alebo odpovedanie na telefónne hovory na hodinách
5. Neschopnosť odborne používať učebný softvér
6. Používanie nesprávnych učebných materiálov
7. Neuspokojivý učiteľský výkon
F: Zlé hodnotenie vyučovania (menej ako 50% spokojnosť)
Vyučovania učiteľov sú nahrávané a kontrolované podľa potreby maximálne trikrát za mesiac, učiteľovi môže byť poskytnutá spätná väzba na jeho vyučovanie. Ak učiteľ po dvoch po sebe nasledujúcich pripomenutiach stále nepreukáže zlepšenie vo výučbe, je možné pozastavenie alebo ukončenie spolupráce. Učitelia budú hodnotení podľa nášho systému KPI. Ak mesačné skóre KPI učiteľa dosiahne 95%, potom dostane učiteľ stimul (mesačná platba × 5%) za dobrý výkon. Ak je mesačné skóre KPI pod 80% dva po sebe nasledujúce mesiace, existuje možnosť ukončenia alebo pozastavenia spolupráce s takýmto učiteľom.
G: Pravidlá a predpisy
1. Učiteľ musí viesť svoje online hodiny vhodne oblečený (odporúčané je formálne oblečenie s rukávmi).
2. Učiteľ musí skontrolovať internetový server a eliminovať prípadný hluk, ktorý by mohol rušiť vyučovanie.
3. ZOOM: Prihlásenie - Prídite na vyučovanie najmenej 5 až 10 minút pred začatím online vyučovania (s vypnutým videom a mikrofónom), počkajte na študentov a skontrolujte meno a učebné materiály študenta.
4. Nahlásiť problémy na vyučovaní: pri akýchkoľvek problémoch učiteľ kontaktuje spoločnosť.
5. Učiteľ musí učiť v súlade s koučovaním a tréningom a zdokonaľovať sa.
6. Učiteľ musí postupovať podľa štandardného výučbového postupu alebo vyučovať podľa potrieb študenta.
7. Učiteľ musí vedieť, že materiály pre vyučovacie hodiny sú určené pre konkrétnu úroveň študentov v danom jazyku. Vyučovanie by malo byť vedené tak, aby bolo flexibilné a malo by zohľadňovať konkrétnu úroveň študenta. 

8. Učiteľ musí viesť vyučovanie tak, aby hodiny boli čo najviac interaktívne a pútavé.

3. Odmeňovanie a benefity

3.1 Platba za uskutočnené vyučovania sa uskutoční prostredníctvom Paypalu alebo iným dohodnutým spôsobom v eurách alebo dolároch (napríklad prostredníctvom našich partnerských portálov).
Učiteľ bude vyplatený do 10. dňa každého mesiaca za všetky práce dokončené v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, ak neexistuje iná dohoda. Je výhradnou zodpovednosťou učiteľa deklarovať všetky dosiahnuté príjmy a platiť daň z príjmu fyzických osôb. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za dôsledky spojené s nevyhlásením daní z príjmu fyzických osôb učiteľom.
3.2 Učiteľ berie na vedomie, že súhlasí s poskytovaním služieb výlučne ako nezávislý dodávateľ. Spoločnosť nebude zodpovedná za odvádzanie daní a poplatkov učiteľa.
3.3 Učiteľ môže zvýšiť svoju hodinovú sadzbu o 1 €, keď jeho vyučovací čas dosiahne 100 hodín- 100 odučených vyučovaní. Cena sa mení len pre vyučovania, ktoré budú objednané po zmenení ceny. Je možnosť dohodnúť sa na udržaní pôvodnej ceny s existujúcimi študentami prostredníctvom kontaktovania Spoločnosti. Učiteľ musí pochopiť, že to môže zmeniť počet študentov, ktorí si ho vyberú, pretože veľa študentov si vyberá učiteľov podľa ich ceny. Učitelia by mali začať s nižšími sadzbami, pretože noví učitelia väčšinou vyučujú ukážkové vyučovania, ktoré študenti neplatia; bezplatné kurzy pre študentov, ktorí uvažujú o kúpe našich služieb alebo si vyberajú nového učiteľa. Úspešné ukážkové vyučovania sú potom učiteľom vyplatené.

4. Ukončenie spolupráce

 
4.1 Učiteľ musí dodržiavať pravidlá spoločnosti a uchovávať citlivé, dôverné alebo chránené obchodné informácie. Akékoľvek porušenie pravidiel a predpisov spoločnosti bude mať za následok primeraný trest alebo ukončenie spolupráce s učiteľom.
4.2 Učiteľ berie na vedomie, že (1) informácie, ktoré poskytuje počas pohovoru a pri začiatku spolupráce, sú pravdivé; (2) materiály a osvedčenia, ktoré poskytuje, sú zákonné a platné. Akékoľvek podvodné informácie alebo materiály povedú k pokutám z odmeny alebo k ukončeniu pracovného pomeru.
4.3 Táto zmluva nadobudne platnosť do odvolania a učiteľ s ňou vyjadruje súhlas s tým, že poskytuje služby Spoločnosti.
4.4 Ak chce učiteľ ukončiť pracovný pomer, musí o tom spoločnosť informovať 30 dní vopred. Pokuta 20% z mesačného platu bude odpočítaná z konečnej platby učiteľa, ak tak neurobí.

5. Iné

 
5.1 Spoločnosť môže použiť fotografie alebo videá učiteľa na webových stránkach spoločnosti a v marketingových materiáloch a na komerčné účely. V prípade, že učiteľ prestane pracovať v Spoločnosti, Spoločnosť môže naďalej používať obrázky a videá Učiteľa na marketingové a školiace účely.
5.2 Počas vyučovania by učiteľ nemal diskutovať o predmetoch (1), ktoré sú považované za profánne alebo nezákonné na Slovensku alebo v krajine študenta (2) a ktoré porušujú autorské práva; alebo (3) vážne poškodzujú dobré meno osoby.
5.3 Akýkoľvek spor vyplývajúci z plnenia alebo v súvislosti so Zmluvou sa urovná priateľským vyjednávaním medzi spoločnosťou a učiteľom, v prípade neúspechu rokovania sa spor predloží Slovenskému rozhodcovskému súdu. Arbitrážny nález je konečný a záväzný pre obe strany.
5.4 Spoločnosť a Učiteľ majú prístup k tejto zmluve.Poskytovaním služieb Spoločnosti Učiteľ prejavuje súhlas s touto zmluvou.

 

Podmienky súvisiace s využívaním portálu ESITY

I. Úvodné ustanovenia

 • ESITY.net je internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou ESITY s.r.o., so sídlom Račianska 88/B, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 142388/B, IČO: 52 761 321, DIČ: 2121155267, IČ DPH: SK2121155267. Spoločnosť ESITY s.r.o. NIE je platcom DPH ("ESITY" alebo "Prevádzkovateľ").
 • ESITY.net je online priestor na sprostredkovanie doučovania medzi Doučovateľmi ("Učiteľmi" alebo "Lektormi") a Študentmi ("esity.net" alebo "web stránka").
 • Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky používania ("Podmienky"), ktoré upravujú práva a povinnosti Užívateľov pri využívaní Služieb poskytovaných na esity.net, a právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Študentom a Doučovateľom vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní mimoškolských vzdelávacích aktivít.
 • Poskytovanie a využívanie Služieb zo strany Užívateľov na esity.net sa spravuje predovšetkým týmito Podmienkami. Podmienky sú záväzné pre všetkých Užívateľov a vzťahujú sa na každý zmluvný vzťah medzi Študentom, Učiteľom a Prevádzkovateľom. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.
 • Pre účely týchto Podmienok majú tu zadefinované pojmy nasledovný význam:
  Študent je fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá má záujem o doučovanie a hľadá Učiteľa prostredníctvom portálu esity.net.
  Učiteľ je fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá má záujem doučovať iné osoby v určitom predmete a ponúka služby doučovania za vopred dohodnutú odmenu.
  Užívateľ resp. Užívatelia je spoločné označenie pre Študentov, Učiteľov ako aj nezaregistrovaných návštevníkov portálu esity.net.
  Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri využívaní služieb portálu esity.net koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom portálu esity.net.
  Zmluva o sprostredkovaní doučovania je dohoda uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Študentom, predmetom ktorej je záväzok Prevádzkovateľa nájsť pre Študenta vhodného Doučovateľa a obstarať pre Študenta uzavretie dohody o doučovaní s týmto Doučovateľom, a tiež dohoda uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Študentom, ktorej predmetom je záväzok Prevádzkovateľa nájsť pre Doučovateľa Študenta, ktorý bude mať záujem o doučovanie a obstarať pre Doučovateľa uzavretie dohody o doučovaní s takýmto Študentom. Zmluva o sprostredkovaní je odplatná, pričom Prevádzkovateľovi vznikne nárok na odmenu (províziu) len v prípade, že medzi Študentom a Doučovateľom došlo k uzavretiu dohody o doučovaní a k zaplateniu dohodnutej ceny za doučovanie.

II. Podmienky pre Doučovateľov

II. 1 Registrácia Doučovateľa

 • Registrácia Doučovateľa je podmienkou pre využívanie Služieb portálu esity.net.
 • Vytvorenie profilu a registrácia sú bezplatné.
 • Doučovateľ je oprávnený vystupovať na portáli iba pod jednou identitou (meno, priezvisko) a používať iba jeden užívateľský účet.
 • Vyplnením registračných údajov alebo zvolením možnosti registrácie cez Facebook / Google, a udelením výslovného súhlasu (zaškrtnutím políčka) "Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania" a "Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na ESITY.net" a "Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov" a kliknutím na tlačidlo registrácie dáva Doučovateľ bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami. V prípade, že Doučovateľ súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolená registrácia (vytvorenie profilu). Po registrácii má Prevádzkovateľ právo žiadať potvrdenie učiteľových schopností na dohodnutom online stretnutí alebo skúšobnom vyučovaní. Po aktivácii účtu a zobrazení profilu doučovateľa je registrácia úspešne dokončená.
 • Pre vytvorenie profilu a registráciu požadujeme od Doučovateľa nasledovné:
  povinné údaje:

o meno a priezvisko,

o fakturačná adresa,

o e-mailová adresa,

o fotografia tváre,

o krátka video vizitka,

o stručný sebaprezentujúci text vrátane informácií o vzdelaní, získanej praxi,

o vysvedčenia a certifikáty,

o určenie predmetov, v ktorých ponúka Doučovateľ doučovanie,

o určenie veku študentov a počtu študentov v skupine, ktoré je doučovateľ ochotný doučovať,

dodatočné nepovinné informácie:

o titul,

o aké má preferované časy výučby, cena,

Doučovateľ berie na vedomie, že vytvorenie profilu a registrácia na portáli ESITY.net je podmienená umiestnením profilovej fotografie a video vizitky. Musí ísť o fotografiu tváre a video osoby, ktorá umožňuje určiť identitu osoby. Doučovateľ sa zaväzuje použiť len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Doučovateľ nesmie na server pridávať fotografie či videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií či videí. Doučovateľ nesmie na svojich fotografiách či videách uvádzať svoje kontaktné údaje, ani iným spôsobom odkazovať na svoje alternatívne spôsoby kontaktovania mimo prostredia ESITY.net. Fotografie či videá nesmú obsahovať logo, vodoznak alebo identifikáciu doučovateľa. Nevhodnú fotografiu či video, fotografiu či video zlej kvality či fotografiu/video, ktoré nespĺňa požadované kritériá, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť. Vyššie uvedené pravidlá pre pridávanie profilových fotografií či videí sa vzťahujú aj na akékoľvek ďalšie fotografie a video vizitiky, ktoré Doučovateľ pridáva na server, a to najmä do profilu a do sekcie "Galéria".

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasiahnuť a upraviť profil Doučovateľa, zablokovať ho alebo zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, najmä ak je v rozpore s týmito Podmienkami.
 • Na žiadosť Doučovateľa adresovanú na esity@esity.net bude profil bezodkladne zrušený. Tým nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

II.2 Podmienky využívania služieb portálu Doučovateľmi

 1. Využívanie služieb portálu ESITY.net Doučovateľmi je odplatné.
 2. Doučovateľ môže ovplyvniť to, na akom mieste bude zaradený v zozname všetkých Dočovateľov. Máme nastavené kritériá, podľa ktorých každému Doučovateľovi pridelíme určitý koeficient, a ten rozhoduje o tom, na akej pozícii sa Doučovateľ umiestni. Zvýhodnenú pozíciu získa Doučovateľ v závislosti od toho:
  • Koľko vyučovaní cez esity.net už odučil;
  • Koľko má voľných miest na možné vyučovania v kalendári;
  • Aké má hodnotenia od študentov
  • ako rýchlo odpovedá na dopyty Študentov;
  • na koľko percent má vyplnený profil;
  • ako má nastavený status (Doučovateľ si môže zvoliť status "aktívny", alebo "neaktívny");
  • aký je záujem zo strany Študentov, t.j. počet Študentov, ktorí v relevantnom období oslovili Doučovateľa.
 3. V prípade, že Doučovateľ nie je aktívny a neodpovedá na dopyty Študentov, Prevádzkovateľ je oprávnený profil Doučovateľa deaktivovať (profil nie je viditeľný pre verejnosť, ale je možné ho aktivovať) alebo profil zrušiť, nakoľko našim záujmom je, aby si Študenti vedeli efektívne nájsť Doučovateľa a to je možné, len ak budeme mať v portfóliu aktívnych Doučovateľov.
 4. Doučovatelia majú možnosť získať bonus, a to až do 5 % z platby nového študenta. Jedinou podmienkou pre získanie bonusu je pozvať svojich známych na využívanie služieb portálu ESITY.net ako študent. Funguje to tak, že Doučovateľ získa svoj vlastný pozývací link, pošle pozvánku na registráciu potenciálnym novým študentom. Za každého jedného takto získaného nového študenta získava Doučovateľ do 5 % z platby tohto študenta až po dobu 12 mesiacov od posledného priameho odporučenia.

III. Fungovanie portálu Esity.net

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje oprávnenie na kontrolu a prístup ku všetkej komunikácii prebiehajúcej medzi Užívateľmi a túto je oprávnený kedykoľvek stiahnuť (deaktivovať) ak je v rozpore s dobrými mravmi, alebo so zásadami a princípmi, na ktorých je portál Esity.net postavený.
 • Komunikácia medzi Doučovateľmi a Študentmi prebieha výlučne cez portál Esity.net. Portál nie je určený na sprostredkovanie kontaktných údajov a nie je dovolené, aby si Užívatelia cez portál vymieňali kontaktné údaje za účelom obchádzania nároku Prevádzkovateľa na odmenu za sprostredkovateľské služby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blokovať akékoľvek požiadavky na doučovanie v prípade, ak ide o veľký počet požiadaviek od tej istej osoby (spam).

IV. Platby za doučovanie a provízia Prevádzkovateľa

 • Doučovateľ si určí výšku odmeny za doučovanie, spravidla je odmena určená sadzbou za 25 minút a 50 minút doučovania.
 • Študent si zároveň zvolí jednu z platobných metód (paypal, kreditná karta), čím zároveň Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na odpísanie peňazí z účtu.
 • Doučovanie je dohodnuté až po prijatí platby od Študenta na účet Prevádzkovateľa a odmena za doučovanie pre Doučovateľa je splatná po odučení hodiny resp. v súlade so storno podmienkami a výplatnými podmienkami.
 • Počas záväznej objednávky doučovania obdrží Študent výzvu na úhradu odmeny. Následne bude príslušná suma odpísaná z účtu Študenta a Študent od nás obdrží notifikáciu o platbe. Potvrdením platby Študent potvrdzuje, že s úhradou súhlasí a nemá výhrady. V opačnom prípade musí Študent uplatniť námietku do 48 hodín od obdržania notifikácie o platbe.
 • Storno podmienky:

o ak Študent zruší hodinu po jej začatí alebo sa Študent nedostaví na hodinu, Doučovateľ má nárok na náhradu vo výške 100% dohodnutej odmeny;

o ak Študent zruší hodinu menej ako 24 hod. pred jej začiatkom, ale aspoň pred jej začatím, Doučovateľ má nárok na náhradu vo výške 50% dohodnutej odmeny;

o skôr ako 24 hodín pred začatím vyučovania môže Študent zrušiť kedykoľvek bez sankcie.

 • Odmena za doučovanie bude Doučovateľovi uhradená prostredníctvom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ účtuje Doučovateľovi za sprostredkovanie doučovania províziu vo výške 50% z odmeny Doučovateľa. Provízia vo výške 50% zahŕňa už aj platnú DPH. Prevádzkovateľ vystaví a doručí Doučovateľovi elektronickú faktúru bezodkladne po uplatnení nároku na províziu.
 • Po uplatnení provízie prevedie Prevádzkovateľ zvyšnú časť odmeny na účet Doučovateľa vedený na Esity.net. Doučovateľ si môže nechať vyplatiť odmenu po každej odučenej hodine alebo kedykoľvek na požiadanie (napríklad raz mesačne). Upozorňujeme, že na spracovanie platby potrebujeme min. 48 hodín.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností a iných zákonom stanovených povinností Doučovateľov, predovšetkým získanie príslušných povolení na podnikanie, podanie daňových priznaní a odvedenie dane, vystavenie faktúr a pod.
 • Doučovateľ týmto udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním dokladov (faktúr) Prevádzkovateľa, ktoré si Doučovateľ môže stiahnuť na svojom konte na portáli Esity.net a rovnako ich zasielame Doučovateľovi na email.

V. Oprávnenia Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa poskytovaniu Služieb na portáli Esity.net venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri využívaní Esity.net mohli vzniknúť Užívateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, upravovať, meniť alebo inovovať Služby portálu Esity.net. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu Esity.net, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 • Doučovatelia aj Študenti udeľujú Prevádzkovateľovi súhlas v zmysle zákona o elektronickom obchode na zasielanie e-mailových správ obsahujúcich informácie o novinkách, ktoré portál Esity.net ponúka (newsletter). Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah správ a aktivity Užívateľov.
  Prevádzkovateľ vo vlastnom záujme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje uvedené Užívateľmi.
 • Užívatelia portálu Esity.net majú zakázané:

o Používať fotografie či videonahrávky z online vyučovaní na iné ako súkromné účely

o Zverejňovať fotografie či videonahrávky z online vyučovaní alebo ktorýchkoľvek častí portálu esity.net kdekoľvek na internete, najmä ak sa tam nachádzajú neplnoleté osoby;

o používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

o uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;

o propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

o propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

o otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

o ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

o šíriť alebo propagovať detskú pornografiu;

o otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

o propagovať vlastnú web stránku a kontaktné údaje v detailoch profilu, fotografiách, alebo zadaných referenciách;

o odkazovať na alternatívne spôsoby kontaktovania Doučovateľa mimo prostredia Esity.net;

o používať Esity.net spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť, meniť vizuálnu podobu, zasahovať do kódu stránky alebo preťažiť tento web.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaradiť užívateľa na čiernu listinu portálu s informáciou o tom, že porušil niektorú z podmienok používania, takéto konanie môže byť odzrkadlené v pozíciach vyhľadávania na Esity.net alebo zrušení/zablokovaní profilu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Oznámenie o zmene Podmienok a odkaz na aktuálne znenie Podmienok zverejnení Prevádzkovateľ na portáli Esity.net. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok na web stránke https://www.doucma.sk/podmienky-pouzivania. Ak Užívateľ pokračuje v užívaní služieb portálu po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

VI. Naša zodpovednosť

 • Prevádzkovateľ negarantuje Užívateľom nájdenie vhodnej osoby na doučovanie. V prípade, že má Študent výhrady ku kvalite poskytnutej služby (doučovaniu), túto musí adresovať Prevádzkovateľovi a ten sa bude snažiť situáciu do budúcna napraviť alebo doučovateľa deaktivovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na web stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 • Zodpovednosť Prevádzkovateľa sa vzťahuje výlučne na škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť najmä za riadne a včasné plnenie odmeny Doučovateľa za doučovanie. Vo vzťahu k Študentom zodpovedá Prevádzkovateľ najmä za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo storno podmienok.
 • Najvyššia hranica našej zodpovednosti voči Užívateľovi za škody vzniknuté v súvislosti s porušením našej povinnosti Prevádzkovateľa je obmedzená do výšky celkovej ceny Služby.
 • Užívateľ je oprávnený vady poskytnutej Služby resp. nárok na náhradu škody uplatniť u Prevádzkovateľa podľa zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

VII. Riešenie sporov

 • Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou.
 • V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Možnosť obrátiť sa na všeobecný súd tým nie je dotknutá.

VIII. Cookies

 • Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia Užívateľa, či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.
 • Pri návšteve našej webstránky sa Vám zobrazí informácia, že v rámci poskytovania Služieb používame cookies a že pokračovaním v návšteve stránky udeľujete súhlas s ich používaním. Ak súhlas neudelíte, je možné, že sa vám niektoré časti našej webstránky nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka Služieb zodpovedajúcich práve vašim potrebám.
 • Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli poskytnúť Služby), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našich Služieb, ktoré tak budú viac zodpovedať vašim individuálnym požiadavkám a potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na web stránke https://www.doucma.sk/ochrana-osobnych-udajov.

IX. Záverečné ustanovenia

 • Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2020.
 • Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.esity.net.