زبان انگلیسی برای نوجوانان ۱۵- ۱۸ سال

روی یک دوره غنی ، متنوع و با دقت آماده شده برای دانش آموزان دبیرستان تمرکز کنید. این دوره ، به ویژه برای ایجاد انگیزه در نوجوانان مسن تر ، به دانشجویان کمک می کند تا خود را برای قبولی در آزمون متورا >>> آماده کنند. این دوره توسعه آزمون هدفمند را مانند یک آزمون ارائه می دهد. با شروع سطح اول دوره ، به دانشجویان یک نمایشگاه منظم از تمرینات همراه با مطالب سرگرم کننده یا تکالیف معتبر ارائه می شود.

نقشه دوره های اسیتی برای نوجوانان


هدف توسعه دوره

Developing self-learning ability

Participation before the class

Preview video (3-25 minutes)

Learning key knowledge before the class from different types of videos.

Strong interaction in class

Individual or group online class (25/50 minutes)

High quality international teachers bring pure English input in a live online class. They let children think and talk more.

After class consolidation

Online homework (5-20 minutes)

Online homework to consolidate the key knowledge of the lesson.

Explore full English environment for immersion learning

1-on-1 or small group live interaction, possibility to have pure Engish pronunciation, perceiving multiculturalism

Immersion teaching mimics the real international learning environment

International teachers guide students into a "living abroad"-like learning environment. Naturally acquired knowledge-rich pure English.

Young adults in future multicultural world will need to speak other languages more than ever before. That is why more and more parents want their children to learn a foreign language professionally. Take the opportunity to have English classes in the comfort of your home or anywhere else with our Online Language University.